+31 (0)20 2330 154 | +31 (0)6 14966541 secretariaat@psychologie-lacroix.nl

Behandeling

Behandeling

Na afronding van de intakefase stelt u samen met uw behandelaar een behandelplan op. In dit behandelplan worden in ieder geval de volgende zaken opgenomen;

  • Uw hulpvraag
  • Een beschrijvende diagnose met een samenvatting van de problematiek en de belangrijkste omstandigheden
  • De vastgestelde diagnose(s)
  • De behandeldoelen
  • De behandelmethode
  • De praktijkafspraken

In sommige gevallen worden er aanvullende afspraken of voorwaarden opgenomen in het behandelplan die zijn gemaakt tussen behandelaar en cliënt. Uiteindelijk gaan de cliënt, de behandelaar en eventueel de regiebehandelaar akkoord met het behandelplan wanneer overeenstemming is bereikt over de vorm, de inhoud en het doel van de te starten behandelplan. Het is bij ons gebruikelijk dat het behandelplan door alle betrokkenen wordt ondertekend. Als het behandelplan definitief is, stellen wij de huisarts hiervan op de hoogte, voor zover u daar toestemming voor geeft.

Met enige regelmaat zult u de resultaten van uw behandeling evalueren met uw behandelaar aan de hand van het behandelplan. Hierbij wordt gezamenlijk besproken in hoeverre de gestelde doelen zijn behaald en in hoeverre en op welke manier de behandeling daar aan heeft bijgedragen. Bij de evaluaties worden tevens de resultaten van de Routine Outcome Monitoring (ROM) betrokken als objectivering van de aard en de ernst van de klachten. Wanneer uit de evaluaties blijkt dat er onvoldoende resultaat wordt behaald met de behandelaar, wordt met u overlegd over eventuele aanpassingen aan het behandelplan.

Soms kan het zinvol zijn om iemand uit uw omgeving, zoals een partner, familielid of vriend(in) te betrekken bij uw behandeling, bijvoorbeeld wanneer er onduidelijkheid bestaat over de klachten of ter ondersteuning buiten de therapie. Wanneer u of uw behandelaar hieraan denkt, kunt u samen onderzoeken wat het beoogde doel, de vorm en de inhoud daarvan zou zijn. U beslist er uiteindelijk zelf over of u iemand uit wil nodigen een keer mee te komen.
Psychologie la Croix werkt bovendien nauw samen met andere zorgverleners, waaronder uw huisarts. In sommige gevallen kan blijken dat het zinvol is om met andere zorgverleners te overleggen of om andere vormen van hulp te betrekken bij uw behandeling. Uw behandelaar zal dit dan altijd eerst met u bespreken en u kunt samen onderzoeken welk overleg of welke aanvullende hulp gewenst is. De uiteindelijke keuze voor samenwerking met andere zorgverleners ligt uiteindelijk bij uzelf.

Regiebehandelaar

Wanneer u bij ons in behandeling bent, heeft u een regiebehandelaar. Wanneer er slechts één zorgverlener betrokken is bij uw behandeling, is diegene per definitie ook de regiebehandelaar. De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het vaststellen van de het behandelplan, draagt er zorg voor dat de behandeling naar behoren wordt uitgevoerd en stelt het behandelplan zo nodig bij. In sommige gevallen is uw eigen behandelaar (nog) niet bevoegd ook op te treden als verantwoordelijke regiebehandelaar, waardoor er een andere regiebehandelaar bij uw behandeling betrokken is. In dat geval maakt u in de intakefase kennis met de regiebehandelaar en hebben jullie ongeveer eens per half jaar een evaluatiegesprek. Ook de zorgverzekeraars vereisen voor vergoeding van uw behandeling dat er zogenoemd ‘face-to-face’ contact plaats vindt tussen u en de regiebehandelaar. Er vindt daarbij regelmatig overleg plaats tussen de behandelaar en regiebehandelaar.

Het kan tevens voorkomen dat er meerdere zorgverleners betrokken zijn bij uw behandeling, bijvoorbeeld wanneer er aanvullende diagnostiek plaats vindt of een onderdeel van de behandeling, zoals een aantal EMDR-sessies, door een andere zorgverlener wordt uitgevoerd. In dat geval is de regiebehandelaar uw aanspreekpunt en is diegene verantwoordelijk voor de afstemming tussen de verschillende zorgverleners.