+31 (0)20 2330 154 | +31 (0)6 14966541 secretariaat@psychologie-lacroix.nl

Algemene voorwaarden

Behandelkosten

Psychologie La Croix spant zich ervoor in om met de meeste zorgverzekeraars in Nederland zorgovereenkomsten aan te gaan. De gemaakte zorgkosten worden dan rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd en vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet.

Op de behandelkosten is het eigen risico van toepassing. Het eigen risico bedraagt in 2018 voor volwassenen vanaf 18 jaar € 385,- per persoon. Indien men in het jaar waarin de behandeling (vanaf het moment van aanmelding) werd gestart geen andere zorgkosten gemaakt heeft, wordt het eigen risico door de zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht. In geval u vrijwillig een hoger eigen risico heeft afgesloten, dan is dat bedrag van toepassing.

In alle gevallen van onverzekerde of onverzekerbare zorg of in die gevallen waarin Psychologie La Croix geen zorgovereenkomst heeft afgesloten of af heeft kunnen sluiten, worden de kosten van de behandeling bij de patiënt of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s) in rekening gebracht. Deze draagt dan desgewenst zelf zorg voor de indiening bij zijn/haar zorgverzekeraar en is zelf verantwoordelijk voor de betaling aan Psychologie La Croix.

Indien u een afspraak niet kunt nakomen verzoeken wij u de afspraak tenminste 48 uur van tevoren te annuleren. Voor afspraken op de maandag geldt een termijn van 72 uur. Afspraken die niet werden nagekomen of niet tijdig werden afgezegd worden bij u zelf in rekening gebracht. Zorgverzekeraars vergoeden deze niet nagekomen afspraken (no show) namelijk niet. De kosten voor een niet nagekomen afspraak bedraagt € 90,-.

Op alle diensten zijn de Betalingsvoorwaarden van de LVVP van toepassing.

Declaratiebepalingen Privacybezwaren GGZ

Na jarenlang juridisch getouwtrek heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de “Nadere regels” over de vermelding van declaratiecodes ggz aan moeten passen. In deze regels staan algemeen bindende voorschriften voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Diagnosevermelding op de declaratie is daarmee niet langer verplicht. Indien patiënt en behandelaar vermelding van diagnosegegevens op facturen afwijzen, dan zal de registratie van de DBC ook niet in het DBC-informatiesysteem terecht komen.

Indien u gewetensbezwaren heeft tegen bovengenoemde vermelding van uw diagnosegegevens op de factuur die na afloop van de behandeling aan de zorgverzekeraar verstuurd zal worden dan dient u dit voorafgaande aan de behandeling aan de hulpverlener kenbaar te maken. Zij zal dan gezamenlijk met u een privacyverklaring opstellen die na ondertekening opgestuurd zal worden naar de zorgverzekeraar.

In de generalistische basis ggz komt er volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) geen informatie over de diagnose op de factuur van het zogenaamde zorgzwaarteproduct te staan. De productgegevens zullen echter wel geannonimiseerd en gespeudonimiseerd worden aangeleverd aan het DIS voor beleidsdoeleinden. Indien u hiertegen bezwaar heeft dient u dit voorafgaand aan de behandeling bij ons kenbaar te maken en een door de NZA opgestelde privacyverklaring in te vullen.

Indien u deze akkoordverklaring ondertekent gaat Psychologie La Croix ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen bovengenoemde zaken.

Overige zaken

In de Basis GGZ neemt een intakegesprek in Psychologie La Croix in de regel 60 minuten contacttijd (dat wil zeggen directe tijd) en 30 minuten voorbereidings-en uitwerktijd (dat wil zeggen indirecte tijd) in beslag. De behandelsessies die daarna volgen bestaan meestal uit 45 minuten contacttijd en 15 minuten indirecte tijd. Hier kan natuurlijk van af geweken worden indien dit wenselijk of noodzakelijk is.

In de Specialistische GGZ bestaat een sessie bij Psychologie La Croix in de intakefase in de regel uit 60 of 70 minuten contacttijd (directe tijd) en 30 minuten voorbereidings- en uitwerktijd (indirecte tijd) en in de behandelfase uit 45 of 60 minuten directe en 15 minuten indirecte tijd. Ook hiervan kan worden afgeweken indien dit noodzakelijk of wenselijk is.

In het kader van Routine Outcome Monitoring (ROM) en cliënttevredenheidonderzoek wordt u gevraagd uw medewerking te verlenen door op verscheidene momenten enkele vragenlijsten in te vullen via de beveiligde webomgeving van Incura.

Psychologie La Croix heeft een Privacy-beleid en een Klachtenregeling (zie onder Informatie op deze website) die integraal deel uitmaken van deze Algemene Voorwaarden.

Akkoordverklaring

Tijdens de intake zal u worden gevraagd akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en het formulier Afsprakenformulier voor cliënten van Psychologie La Croix te ondertekenen. Digitale invulling en verzending van deze verklaring per mail geldt ook als ondertekening.